Školská rada dle zák. 561/2004.

Co je Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volba zástupce rodičů dne 7.12.2017: Volby zde.

Volba zástupce pedagogů dne 18.12.2017: Volby zde.

 

 

Zápisy z jednání školské rady ZŠ a MŠ Ústavní:

 

Zápis č. 2 RŠ 2018 

 

Zápis č. 1 ŠR 2018

 

 

 

Zápis č. 6 ze zasedání školské rady,

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 14.11.2017

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 14.11.2017 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

p. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

Rada projednala následující body:

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Ústavní za šk. rok 2016/2017

– zpráva byla schválena bez připomínek.

2. Vyjádření rady k rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Ústavní

– na základě předložených dokumentů, neshledala rada žádné nedostatky

v hospodaření školy.

3. Ředitel školy seznámil radu se současným složením učitelského sboru školy

4. Ředitel školy informoval radu o úpravách školy v průběhu roku 2017 – komplexní

rekonstrukce pracoven fyziky a chemie, výměna povrchu podlahy v šatnách, nové

podlahy v učebnách budovy školy „Bendovka“.

5. Vzhledem ke konci funkčního období školské rady k 31.12.2017, předseda rady poděkoval

členům rady za jejich aktivní práci v radě. Během prosince bude provedena volba nového

zástupce rodičů i zástupce pedagogů do školské rady. Třetího člena rady jmenuje

zřizovatel – MČ Praha 8.

Příští schůzka nově ustanovené rady bude na jaře školního roku 2017/2018.

V Praze dne 14.11.2017

____________________

Mgr. Bohuslav Karvánek

předseda školské rady

 

 

Zápis č. 5 ze zasedání školské rady, dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 22.5.2017:

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 22.5.2017 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

p. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – omluven

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

 

Rada projednala následující body:

1. Informaci o výsledku přijímácích řízení žáků 5., 7. a 9.tříd na SŠ

rada konstatovala, že je trvale nízký počet žáků hlásících se do učebních oborů

povinné přijímací zkoušky na SŠ by měly zvýšit úroveň přijímaných studentů

2. Rada se seznámila s výsledkem zápisu do 1.tříd

budou otevřeny tři 1. třídy

úroveň dětí velmi dobrá, ale jsou časté logopedické vady

3. Rada projednala usnesení Rady MČ Praha 8 k návrhu vyhlášení „Ceny Eduarda Štorcha

za pedagogický přínos“ – rok 2017

školská rada projednala a schválila návrhy na ocenění a uložila předsedovi rady

odeslat návrhy vyhlašovateli – MČ Praha 8

4. Rada se seznámila s informací ředitele školy o přiravovaných opravách a rekonstrukcích  učeben a dalších prostor školy v průběhu letních prázdnin

5. Rada vzala na vědomí informaci o hospodaření školy – je transparentní, bez problémů

Příští schůzku svolá předseda rady na začátku školního roku 2017/2018.

V Praze dne 22.5.2017

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

Zápis č. 4 ze zasedání školské rady, dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 3.11.2016

 

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 3.11.2016 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

p. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

 

Rada projednala následující body:

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Ústavní za šk. rok 2015/2016

– zpráva byla schválena bez připomínek.

2. Vyjádření rady k rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Ústavní

– na základě předložených dokumentů, neshledala rada žádné nedostatky

v hospodaření školy.

3. Rada se seznámila se změnami ve školním vzdělávacím programu a jeho realizací

– rada k tomuto bodu neměla připomínky

4. Ředitel školy seznámil radu se současným složením učitelského sboru školy

5. Rady se seznámila s připravovanými akcemi ve šk. roce 2016/2017

– rada bude připravované akce podporovat.

 

Příští schůzku svolá předseda rady na jaře školního roku 2016/2017.

 

V Praze dne 3.11.2016

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

 

Zápis č. 3 ze zasedání školské rady,

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 3.5.2016

 

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 3.5.2016 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

 1. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady
 2. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady
 3. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

Kontakt – mail: karvanek@zs-ustavni.cz

Rada projednala následující body:

 1. Informaci o výsledku přijímácích řízení žáků 5., ,7. a 9.tříd na SŠ

rada konstatovala, že je trvale nízký počet žáků hlásících se do učebních oborů

 1. Rada se seznámila s výsledkem zápisu do 1.tříd

– budou otevřeny tři 1. třídy

 1. Rada projednala usnesení Rady MČ Praha 8 k návrhu vyhlášení „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ – rok 2016

– pokud budou školské radě dodány návrhy na ocenění (od pedagog. sboru, rodičů, event. žákovského parlamentu), rada návrhy předloží zřízovateli – MČ Praha 8

 1. Rada projednala současnou situaci ve škole, vzniklou po iniciativě jednoho z pedagogů pomocí petice odvolat ředitele školy z funkce.

– rada konstatovala, že se jedná o osobní akci zmíněného pedagoga, která nenašla žádnou podporu. Rada vyjádřila svou podporu řediteli školy a vyzývá vedení školy i ostatní pracovníky školy, aby nedopustili narušení dosavadní dobré pracovní atmosféry ve škole a zejména výchovně-vzdělávacího procesu.

Příští schůzku svolá předseda rady na začátku školního roku 2016/2017.

V Praze dne 3.5.2016

Mgr. Bohuslav Karvánek

předseda školské rady

 

Zápis č. 2 ze zasedání školské rady,

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 3.11.2015

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 3.11.2015 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

p. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

Rada projednala následující body:

1. Schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Ústavní za šk. rok 2014/2015

– zpráva byla schválena bez připomínek.

2. Projednání a schválení změn školního a klasifikačního řádu školy

– rada konstatovala, že předložený dokument je v souladu se školským zákonem

a dalšími normativy MŠMT a plně zabezpečuje práva a povinnosti všech subjektů

jichž se tento dokument týká. Školská rada navržené změny schválila.

3. Informace ředitele o rekonstrukci školní jídelny

– rada vzala informaci na vědomí.

4. Vyjádření rady k rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Ústavní

– na základě předložených dokumentů, neshledala rada žádné nedostatky

v hospodaření školy.

5. Vyjádření rady k připravovaným akcím ve šk. roce 2015/2016

– rada vzala informaci na vědomí a bude připravované akce podporovat.

Příští schůzku svolá předseda rady na jaře školního roku 2015/2016.

V Praze dne 3.11.2015

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

 

 

Zápis č. 1. ze zasedání školské rady

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 8.4.2015

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 8.4.2015 ředitel školy Mgr. Petr Zmek první zasedání školské rady zvolené na nové funkční období.

Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8. Schůzky se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

Členy rady jsou:

 • p. Jan Kouba, zvolený jako zástupce rodičů ZŠ
 • p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zvolený jako zástupce pedagogů ZŠ
 • p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., jmenovaný zřizovatelem MČ Praha 8
 • Rada se i nadále bude scházet, na půdě školy a bude jí poskytován potřebný servis.

Rada projednala následující body:

 1. Volba předsedy rady – zvolen Mgr. Bohuslav Karvánek
 2. Volba místopředsedy – zvolen p. Jan Kouba
 3. Rada schválila jednací řád rady – všemi hlasy
 4. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o průběhu šk. roku 2014/2015
 5. Rada vzala na vědomí informaci o dokončených opravách školy (zateplení včetně výměny oken, opravy střech)
 6. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o předpokládaném zahájení celkové rekonstrukce školní jídelny koncem června 2015.

Příští schůzku svolá předseda rady na podzim školního roku 2015/2016.

V Praze dne 8.4.2015

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky