Školní řád ZŠ

škola listop.2014

 

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1/400 , 181 00 Praha 8 – Bohnice

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v základní škole, v návaznosti na platný školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění  a na vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základní škole v platném znění včetně vztahů mezi účastníky tohoto procesu a povinnosti zaměstnanců školy                    a vyhlášku č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhlášku č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných    a vyhlášku č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.
Školní řád je závazný pro všechny žáky 1. – 9. ročníku a příslušné pracovníky školy.

Pro některé součásti školy je vydán samostatný řád, t.j. podrobnosti provozu       a pravidel chování – např. řád školní družiny, školní jídelny, školního hřiště, odborných pracoven, budovy Na Bendovce.

Mateřská škola Ústavní má svůj vlastní školní řád.

A. PROVOZ ŠKOLY A DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY, VYUČOVÁNÍ

 • Provoz školy je v pracovní dny mimo školní prázdniny od 6:30 do 18:00 hodin. Přítomnost jakýchkoli osob mimo tuto dobu nebo v jiné dny v prostorách školy musí vždy schválit ředitel školy. Výjimkou je provoz na školním hřišti.
 • Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek vyučování je v 8:00 hodin, ukončeno musí být nejpozději do 17:00 hodin. Hlavní vchod do budovy se otevírá pro školní družinu v 6:30 hodin, pro ostatní žáky v 7:40 hodin. V budově Na Bendovce 20 začíná ranní dozor nad žáky 30 minut před zahájením vyučování. Žáci mohou v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pobývat ve školní budově pod dozorem pověřené osoby a v určených prostorách.
 • Po projednání s vedením školy mohou vyučující zařadit vyučování v blocích, kde nemusí respektovat délku vyučovací hodiny (45 minut), musí však respektovat individuální potřeby dětí a dbát na dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci.
 • Vyučování je časově upraveno následovně:
1. vyučovací hodina 8:00 – 8:45
2. vyučovací hodina 8:55 – 9:40
3. vyučovací hodina 9:50 – 10:35
4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40
5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35
6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30
7. vyučovací hodina 14:00 – 14:45

8. vyučovací hodina

9. vyučovací hodina

14:55 – 15:40

15:50 – 16:35

 • O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat po budově školy, o velké přestávce (přestávka po 3. vyučovací hodině) pobývají žáci při příznivém počasí v podzimních a jarních měsících venku – 1. třídy v předzahrádce, děti   z 1. stupně v atriu, 2. stupeň před budovou školy, žáci 2. tříd (budova Na Bendovce) v zahradě.
 • Prostor vstupu do budovy školy a v šatnách je z bezpečnostních důvodů monitorován kamerovým systémem.
 • Pobyt žáků ve škole je dán rozvrhem (povinných a nepovinných) vyučovacích hodin, rozvrhem školního klubu, školní družiny, zápisem žáka do školní družiny, klubu nebo školní jídelny. Jinak je pobyt žáků ve škole povolen pouze tehdy, je-li určen nebo schválen některým z pedagogických pracovníků školy, který vykonává nad žáky pedagogický dozor.
 • Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu včetně rozmístění tříd. Jakékoliv změny je potřebné včas projednat se zástupcem ředitele a musí být zaznamenány v plánu týdne nebo v rozvrhu suplovaných hodin ve sborovně. Pokud jde o změny, které se týkají doby příchodu nebo odchodu žáků ze školy, musí být oznámeny zákonným zástupcům dítěte prostřednictvím žákovské knížky a potvrzeny předem podpisem zákonného zástupce dítěte.
 • Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícího třídního učitele nebo zástupce ředitele), a to na základě písemného potvrzení zákonného zástupce žáka. Třídní učitel (zastupující třídní učitel, zástupce ředitele) potvrdí „propustku“ pro službu na vrátnici, která ji uloží. V případě náhlých zdravotních potíží žáka je nutné jeho osobní předání rodičům.
 • V případě úrazu nebo akutních zdravotních potíží  škola informuje neprodleně zákonného zástupce. V případě ohrožení života škola okamžitě přivolává záchrannou službu.  Ve velmi vážných případech za doprovodu zaměstnance školy odjíždí žák do zdravotního zařízení. V ostatních případech čeká záchranná služba na přítomnost zákonného zástupce, který může rozhodnout o dalším postupu. V méně akutních případech informuje škola včas zákonného zástupce, který si dítě vyzvedává.
 • Rodiče o této skutečnosti informuje škola neprodleně.
 • Žák se zúčastňuje výuky všech předmětů učebního plánu podle rozvrhu, mimořádných a předem oznámených vyučovacích hodin (laboratorní práce, třídnické hodiny), všech výchovných a vzdělávacích akcí, označených školou za povinné. (Jako povinné mohou být označeny pouze takové akce, které nevyžadují finanční úhradu ze strany rodičů). Pokud se žák nezúčastní mimoškolní akce, která probíhá v době běžného vyučování, stanoví mu škola náhradní zaměstnání, na něž je jeho docházka rovněž povinná.
 • Docházka na volitelné nebo nepovinné vyučovací hodiny, na které se žák na začátku školního roku nebo pololetí přihlásil, je pro něj rovněž povinná. Změna je možná po souhlasu ředitele školy vždy jen na konci pololetí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
 • Veškeré akce mimo objekt školy (exkurze, vycházky, výlety, kulturní  a sportovní akce apod.) musí být předem projednány se zástupcem ředitele, který m.j. zajistí vykonávání dozoru nad žáky a další provozní a bezpečností podmínky akce.
 • Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty žáků bez přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění není škola, oznámí škola zákonným zástupcům žáka nejpozději 2 dny před akcí místo a čas shromáždění žáků, jakož i čas zahájení a ukončení akce. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě se zajišťuje 15 minut před dobou shromáždění.

B. VÝCHOVNÁ PRÁCE

Před začátkem vyučování mohou přihlášené děti 1. stupně navštěvovat ranní družinu. Před zahájením a po skončení vyučování přebírají děti, které navštěvují školní družinu, vychovatelky. Provoz školní družiny je ráno od 6:30 hodin do 8:00 hodin, odpoledne po skončení vyučování do 17:20 hodin.

C. PRÁVA ŽÁKŮ

 • Žák má právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona č. 561/2004 Sb.
 • Žák má právo vyjadřovat svobodně své názory, a to ve všech záležitostech, které se ho bezprostředně týkají při dodržení pravidel slušné komunikace. Názorům žáka musí být věnována ze strany školy patřičná pozornost.
 • Žák může při dodržení zásad slušné komunikace vznášet dotaz k pracovníkům školy.
 • Žák má právo na bezplatné vzdělání a bezplatné poskytnutí základních učebnic a učebních textů.
 • Žák má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školy, která je dána rozvrhem vyučovacích hodin a dalších akcí pořádaných školou. Právo účasti žáka na akcích mimo objekt školy však může být omezeno v případě, že by touto účastí mohly být ohroženy zdraví nebo bezpečnost jeho samého nebo jiných (například v důsledku opakovaného nevhodného chování žáka).
 • Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy k povolání.
 • Žák má právo na omluvu ze zameškané látky ve vyučování, pokud byl řádně předem omluven zákonným zástupcem z důvodu nemoci. Pokud chyběl z důvodu reprezentace školy, má právo na omluvu jen z těch předmětů, které se následující den opakují.
 • Žák má právo na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 • Žák má právo na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu, pokud to zásadně nenarušuje život školy.
 • Žák má právo na osobní bezpečí a účinnou pomoc v ohrožení nejen v prostorách školy, ale i na všech akcích pořádaných školou.
 • Nově přijatý žák má právo na pomoc učitelů při adaptaci v nových podmínkách.
 • Žák má právo kdykoli se obrátit na pracovníka školy se žádostí o pomoc, radu či informaci.
 • Žák má právo účastnit se soutěží a prezentace svých prací, výrobků a nápadů.
 • Žák může být za příkladné studijní výsledky, chování, pomoc spolužákům apod. odměněn pochvalou, příp. věcným darem.
 • Žák má právo přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně. Objednávání, placení a odhlašování obědů se řídí vnitřním řádem školní jídelny.
 • Žák má právo na náhradu z pojištění prokazatelně ztracených osobních věcí, které si do školy přinesl v přímé souvislosti s činností ve vyučování.
 • Žák má právo pouze s vědomím pedagogického pracovníka použít mobilní telefon či jiné záznamové zařízení pro kontakt se svým zákonným zástupcem.

 

D. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Zákonní zástupci mají právo na informace ohledně prospěchu a chování svého dítěte, (informace se podávají nejčastěji při konzultačních hodinách nebo při třídních schůzkách, ne v době vyučovacích hodin nebo bezprostředně před nimi!).
 • Zákonní zástupci mají právo seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které je škola povinna vydávat (např.výroční zpráva).
 • Zákonní zástupci žáků mají právo požádat ředitele školy individuální vzdělávací plán pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním, a to s písemným doporučením poradenského zařízení.
 • Zákonní zástupci žáků mají právo požádat o slovní hodnocení prospěchu svého dítěte.
 • Zákonní zástupci mohou v případě pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení! Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém školou se zákonným zástupcem.
 • Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o poradenské pomoci školy nebo odborného poradenského pracoviště.
 • Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady, dále vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.

 

E. POVINNOSTI ŽÁKA

 • Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 • Žák dodržuje pravidla slušného chování, zaměstnance školy slušně zdraví
 • Žák dodržuje hygienické zásady při použití WC, neplýtvá hygienickými potřebami, které slouží všem, nezneužívá je.
 • Žák se  po příchodu do školy přezouvá u své šatní skříňky, kam také ukládá své další osobní věci (např. koloběžky). V předmětech tělesná výchova a sportovní hry používá vhodný sportovní oděv a obuv. Vhodnost určuje učitel tělesné výchovy.
 • Žák přichází do školy včas – nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
 • Žák je po ukončení přestávky na svém místě v učebně.
 • Žák má povinnost dodržovat bezpečnostní zásady, chránit zdraví nejen své, ale i zdraví spolužáků, event. dalších osob. Nachlazení a další infekční onemocnění je žák povinen léčit doma.
 • Žák  má zakázáno pracovat s elektrickými spotřebiči (např. nabíječky)!
 • Žák je povinen plnit pokyny všech pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Žák má povinnost pečovat o svěřené či vypůjčené potřeby, pomůcky, chránit je před poškozením a zničením. Dále žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a podílí se na udržování čistoty a estetického vzhledu celé učebny a ostatních společných prostor školy. Nese plnou odpovědnost za škody, způsobené úmyslně či z nedbalosti.
 • Žáci mají povinnost oznámit zástupci ředitele, popř. řediteli školy nepřítomnost učitele v hodině po 5 minutách od začátku vyučovací hodiny. Zpravidla tak činí týdenní služba ve třídě nebo zástupce třídy.
 • Žák má povinnost hlásit pedagogickým pracovníkům nebo zaměstnancům školy případné ztráty ihned. Cenné předměty, větší peněžní částky a mobilní telefony nosí žáci do školy pouze na vlastní riziko.
 • Žák má povinnost po celou dobu vyučovacího dne mít vypnutý  svůj mobilní telefon i veškerá další záznamová a přehrávací zařízení. Použít ve škole je může pouze s vědomím pedagogického pracovníka.
 • Žák má povinnost dodržovat zákaz přinášení, konzumace, distribuce a zneužívání návykových látek a drog, kouření tabákových výrobků, inhalování elektronických cigaret a alkoholických nápojů. Toto omezení platí pro všechny vnitřní a vnější prostory školy. Žák má zákaz vstupu do areálu školy pod vlivem těchto látek. Tyto povinnosti platí i během konání veškerých mimoškolních akcí organizovaných školou.
 • Žák má povinnost dodržovat zákaz nošení všech předmět a výrobků, ohrožujících zdraví, mravní výchovu dítěte a jeho život.
 • Žák přispívá podle svých možností k tomu, aby ve škole vládla klidná a přátelská atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby práce ve vyučovacích hodinách probíhala co nejefektivněji.
 • Žáci mají povinnost dodržovat ve škole školní řád. Jeho porušení se řeší podle závažnosti přestupku, případně frekvence přestupků výchovnými opatřeními podle vyhlášky o základním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost chodit do školy odpočatí, čistí a střízliví, vhodně a čistě oblečeni, bez výstředností v oděvu a v účesu, bez zbytečného obnažování svého těla.
 • Při jakémkoliv uvolnění z vyučování je žák povinen si doplnit veškeré zameškané učivo.

 

F. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonní zástupci žáků jsou povinni

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem takto:

Nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka nejdéle do 3. kalendářního dne od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli (telefon, e-mail, žákovská knížka).

Pokud nedojde k omluvě nepřítomnosti žáka zákonným zástupcem do 3 kalendářních dnů, budou zameškané hodiny považovány za neomluvené.

Rodinné důvody jsou akceptovány školou jako písemná omluvenka pouze PŘEDEM, nikoliv dodatečně!!

Škola si může vyžádat potvrzení od lékaře při nepřítomnosti delší než 3 dny, pokud má k tomu objektivní důvod.


Jde-li žák na vyšetření, preventivní prohlídku, očkování apod., je ve škole nepřítomen pouze dobu nezbytně nutnou. K tomuto účelu pošle zákonný zástupce po žákovi písemnou omluvu

G. UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • z vyučovací hodiny – příslušný vyučující, za podmínky informování třídního učitele a s písemnou „propustkou“ od rodičů, kterou TU potvrdí a služba ve vrátnici uloží
 • do 3 dnů – třídní učitel
 • nad 3 dny – ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka (žádost však nejdříve doporučí či nedoporučí třídní učitel, příp. zastupující třídní učitel).
 • Při jakémkoliv uvolnění z vyučování je žák povinen si doplnit veškeré zameškané učivo.

 

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Čl. 1  Pravidla hodnocení

Základní podmínkou hodnocení žáka v daném předmětu a v řádném termínu je 75% aktivní fyzická účast žáka na vyučování daného předmětu  nebo dostatek podkladů pro klasifikaci za klasifikační období.

V předmětech TV, VV a ostatních výchovných předmětech je nutná aktivní účast v hodině!

Při nesplnění výše uvedených podmínek budou klasifikovány znalosti a dovednosti žáka v daném předmětu až po dodatečných zkouškách dle platné školské legislativy.

Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:

 • zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
 • zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
 • stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
 • zásady pro používání slovního hodnocení, včetně předem stanovených kritérií
 • způsob získávání podkladů pro hodnocení
 • podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
 • způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen “učitel”) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

 • předměty s převahou teoretického zaměření
 • předměty s převahou výchovného zaměření
 • předměty s převahou praktických činností

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

Čl. 2  Stupně hodnocení a klasifikace

Hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

 • jednoznačné
 • srozumitelné
 • srovnatelné s předem stanovenými kritérii
 • věcné
 • všestranné

Základní kritéria pro hodnocení prospěchu:

 • 1 – výborný
 • 2 – chvalitebný
 • 3 – dobrý
 • 4 – dostatečný
 • 5 – nedostatečný

Pro doplnění klasifikace mohou učitelé použít i tyto znaky:

 • jednička „podtržená“ nebo s „hvězdičkou“ – výrazně úspěšně zvládnuté učivo nebo úkol
 • známka s mínusem – označuje upozornění, že učitel hodnotí žáka mírně hůře než vystihuje stupeň hodnocení
 • známka s plusem – označuje upozornění, že učitel hodnotí žáka mírně lépe, než vystihuje stupeň hodnocení

Při hodnocení žáka se na vysvědčení na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním
 • prospěl(a)
 • neprospěl(a)
 • nehodnocen

Žák je hodnocen stupněm:

 • prospěl(a) s vyznamenáním
  není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2-chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré
 • prospěl(a)
  není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný
 • neprospěl(a)
  je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný
 • nehodnocen                                                                                                                   není-li možno žáka hodnotit z některého z povinných předmětů na konci 1. pololetí

Čl. 3   Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

 • soustavným diagnostickým pozorováním žáka
 • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • druhy zkoušek (písemné – tzv. desetiminutovky nebo testy, ústní, grafické, praktické, pohybové)
 • kontrolními písemnými pracemi
 • slohovými pracemi
 • analýzou výsledků činnosti žáka
 • konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko – psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami
 • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací (desetiminutovek a testů) a pohybových zkoušek oznámí vyučující žákům do 7 dnů. Výsledky hodnocení písemných kontrolních prací a praktických činností, včetně grafických zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli. Výsledky slohových prací oznámí do měsíce, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli.

Kontrolní písemné práce, slohové práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

Termín kontrolní a slohové práce oznámí učitel předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

Učitel je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka.

Čl. 4    Klasifikace žáka

 • Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 • Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 • Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 • Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 • Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě.
 • Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.
 • Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší TU číslicí výsledky celkové klasifikace do KL a připraví s vyučujícími příslušných předmětů návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

Čl. 5    Slovní hodnocení

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.

Slovní hodnocení je založeno na individuální vztahové normě. Je pozitivně laděné a má vyzdvihovat to, co se žákovi povedlo.

Slovní hodnocení zahrnuje a obsahuje:

 • posouzení výsledků vzdělávání žáka
 • ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon
 • alespoň částečnou pozitivní motivaci
 • naznačení dalšího rozvoje žáka
 • zdůvodnění hodnocení
 • doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat
 • důraz na funkci informační
 • hodnocení žáka na základě individuální vztahové normy (srovnávání s předchozím výkonem).

Slovní hodnocení obsahuje tyto výrazy, které slouží k zpřesnění stupně prospěchu:

1 – výborný                                 žák(yně) učivo zvládá

2 – chvalitebný                           žák(yně) učivo zvládá s menšími chybami

3 – dobrý                                    žák(yně) učivo zvládá s výraznějšími nedostatky

4 – dostatečný                           žák(yně) učivo zvládá s velkými obtížemi

5 – nedostatečný                        žák(yně) učivo nezvládá“

Pololetní a výroční slovní hodnocení je psané formou vysvědčení jako dopis žákovi, dopis rodičům, nebo jako neosobní popis žákovy práce, jeho možností, schopností a cest k jejich rozvoji.

Čl. 6    Sebehodnocení žáka

Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení tak, aby zvládl:

 • objektivně posoudit své znalosti a schopnosti
 • srovnávat názory, formulovat své myšlenky
 • přijmout názory druhých
 • naslouchat a vnímat
 • uvědomovat si klady a zápory
 • komunikovat
 • obhajovat vlastní názor
 • monitorovat a regulovat své učení
 • hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se
 • stanovit si reálné cíle
 • plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů.

Sebehodnocení umožňuje všem žákům zažít pocit úspěchu.

Význam sebehodnocení pro žáky
Sebehodnocení umožňuje žákům:

 • poznat své slabé a silné stránky, potřeby a rozvoj
 • hodnotit svůj postup učení a jeho výsledky
 • plánovat proces učení (cíle, metody, výsledky)
 • aktivně se účastnit procesu hodnocení
 • rozvíjet pozitivní sebehodnocení a sebepojetí
 • být odpovědný za své výsledky v učení
 • rozvíjet dovednosti, které jsou užitečné pro život.

Význam pro rodiče
Sebehodnocení žáka umožňuje:

 • vhled do žákova učení
 • komunikovat o učení s žákem
 • spolupracovat s žákem na dosažení cíle.

Význam pro učitele
Sebehodnocení žáka umožňuje:

 • plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám žáků
 • komunikovat s rodiči a žáky
 • nastavit realistické cíle
 • analyzovat a zkvalitňovat výuku.

Čl. 7     Celkové hodnocení žáka

Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.

 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby za první pololetí bylo hodnocení provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
 • Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.
 • V případě žádosti o přezkoumání hodnocení chování žáka nebo hodnocení předmětu s převahou výchovného zaměření posoudí ředitel školy (nebo krajský úřad) dodržení pravidel pro hodnocení dle § 30, odst. 2 zákona č. 561/2004 v platném znění.
 • Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou opakoval ročník; tomuto žákovi může ředitel na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 • Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. V závažných případech může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.

Čl. 8    Informace o prospěchu a chování žáka

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka:

 • učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky, konzultační dny..)
 • třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.

Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období.

Čl. 9    Klasifikace chování

 • Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
 • Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
 • Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným předchozím opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
 • Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a školních akcích.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

 • Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Má dobrý vztah ke všem spolužákům i dospělým osobám ve škole a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování.

Stupeň 2  (uspokojivé)

 • Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Dopustí se hrubého přestupku, nebo se opakovaně dopouští závažných přestupků. Počet jeho neomluvených hodin za hodnocené období je v rozmezí 5 – 10 včetně, slovy pět až deset.

Stupeň 3  (neuspokojivé)

 • Žák se dopustí velmi závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy nebo opakovaně hrubým způsobem porušuje řád školy. Počet neomluvených hodin za hodnocené období dosáhne hranice 11, slovy jedenáct a více.

 

Čl. 10    Výchovná opatření

 • Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
 • Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za mimořádně úspěšnou práci.
 • Třídní učitel může žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci ve škole, ve sportu apod.
 • Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky TU neprodleně oznámí řediteli školy.
 • Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit důtku ředitele školy.
 • Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka.
 • Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka.
 • Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

Čl. 11    Kritéria pro udělování výchovných opatření


Pochvala třídního učitele :

uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka
– např.:

 • za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží
 • za aktivní přístup k plnění školních povinností
 • za vylepšování třídního a školního prostředí
 • za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze).

Pochvala ředitele školy :
uděluje průběžně ředitel školy za výtečné výsledky v práci žáka

 • – např.
 • za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěží a olympiád
 • za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy, za příspěvky na internetové stránky
 • za zvlášť významné činy ve prospěch obce ( ekologické aktivity, protidrogová prevence, individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku).

Napomenutí třídního učitele : 

uděluje třídní učitel za drobné přestupky a opomenutí
– např.:

 • za neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy
 • za neoprávněný pobyt ve škole mimo vyučování
 • za pozdní neodůvodněný příchod na vyučování.

Důtka třídního učitele : 

uděluje průběžně třídní učitel za opakované přestupky a opomenutí

– např.:

 • za opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování
 • za nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit vlastní zdraví žáka nebo jeho spolužáků či poškodit vybavení a majetek školy
 • za záměrné nevhodné chování vůči spolužákům, zaměstnancům školy i ostatním dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování
 • za 1, slovy jednu zameškanou a řádně neomluvenou hodinu.

 

Důtka ředitele školy

uděluje ředitel školy

– např.:

 • za nevhodné chování , které vedlo v konečném důsledku k ohrožení či poškození zdraví samotného žáka
 • za vědomé a záměrné poškození školního majetku
 • za slovní ústní či písemné urážky spolužáků či pracovníků školy
 • za záměrné lhaní při projednávání přestupků
 • za neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichž je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a ochranu zdraví ( TV, plavecký výcvik, výlet, exkurze, LVK, kulturní akce mimo budovu školy, přesun po komunikacích atp.)
 • za 2 – 4, slovy dvě až čtyři zameškané a řádně neomluvené hodiny.

Tato pravidla mohou být změněna pouze usnesením řádné pedagogické rady na návrh jednotlivých pedagogických pracovníků školy.

Čl. 12    Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při průběžné klasifikaci teoretických poznatků a praktických činností, které jsou součástí předmětů uvedených v odst. 1, postupuje učitel podle čl. 3, 4 a 5.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odst.1 se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí:

 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů
 • kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti
 • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí
 • kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
 • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
 • kvalita výsledků činností
 • osvojení účinných metod samostatného studia
 • vztah žáka k vyučovacímu předmětu a dané problematice.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 • Stupeň 1 (výborný)
  Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný.
 • Stupeň 2 (chvalitebný)
  Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
 • Stupeň 3 (dobrý)
  Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
 • Stupeň 4 (dostatečný)
  Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
 • Stupeň 5 (nedostatečný)
  Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Čl. 13    Klasifikace ve vyučovaných předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají na základní škole předměty výtvarná výchova, tělesná výchova, občanská výchova, hudební výchova.
Při průběžné klasifikaci praktických činností a teoretických poznatků, které jsou součástí předmětů uvedených v odst. 1, postupuje učitel podle čl. 3, 4 a 5.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu se hodnotí:

 • stupeň tvořivosti a samostatnosti
 • osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
 • využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
 • aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa
 • kvalita výsledků dle osobních předpokladů
 • vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 • Stupeň 1 ( výborný)
  Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a rozvíjí je v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o vyučovací předmět.
 • Stupeň 2 (chvalitebný)
  Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce je esteticky působivá a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o vyučovací předmět.
 • Stupeň 3 (dobrý)
  Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce jsou málo působivé, dopouští se chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o vyučovací předmět.
 • Stupeň 4 (dostatečný)
  Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Využívání schopností v jeho projevu a práci je málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o vyučovací předmět.
 • Stupeň 5 (nedostatečný)
  Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. Neprojevuje zájem o vyučovací předmět.

Čl. 14     Předměty s převahou praktických činností

Převahu praktických činností má na základní škole předmět pracovní činnosti.
Při průběžné klasifikaci praktických činností a teoretických poznatků, které jsou součástí předmětu uvedených v odst. 1, postupuje učitel podle čl. 3, 4 a 5.
Při klasifikaci v předmětu uvedeném v odst. 1 v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu se hodnotí:

 • stupeň tvořivosti a samostatnosti
 • osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
 • využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
 • aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa
 • kvalita výsledků dle osobních předpokladů
 • vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice
  Stupeň 1 (výborný)
  Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí.
  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí.
  Stupeň 3 (dobrý)
  Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku.
  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák pracuje bez zájmu , chybí mu pozitivní vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.

     Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a nemá dobrý vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu,           ani k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické      poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích        má     podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí         učitele. Výsledky jeho      práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují    předepsané ukazatele, chybí          jakákoliv snaha. Práci na pracovišti si nedokáže      zorganizovat, nedbá na pořádek na       pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně   materiálů a energie.

Čl. 15 Komisionální a opravné zkoušky

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy.

Komise je tříčlenná a tvoří ji :

 • předseda – ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel
 • zkoušející učitel – zpravidla vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
 • přísedící – jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.

Výsledek zkoušky je stanoven hlasováním a nelze jej již napadnout novou žádostí o přezkoušení.

Ředitel sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.

Čl. 16   Hodnocení žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
 • Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
 • Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanému žáku na žádost jeho zákonného zástupce povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
 • Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí.

Čl. 17  Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území ČR nebo v zahraniční škole na území ČR

Legislativní úprava: § 38 zákona č. 561/2004 Sb. V platném znění a §§ 18 – 18d, 19 a 20 vyhlášky č. 48/2005 Sb. V platném znění.

Čl. 18 Přijímání a hodnocení žáků – cizinců

Při přijímání žáků-cizinců je zákonný zástupce žáka povinen předložit:

 1. Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka-cizince do ZŠ
 2. Druhopis rodného listu s úředně ověřeným překladem
 3. Doklad, kterým bylo uděleno povolení trvalému pobytu na území České republiky nebo udělení azylu na území České republiky.

O zařazení žáka-cizince do ročníku rozhodne ředitel školy na základě doporučení pedagogické komise školy, která zjistí úroveň znalostí z českého jazyka a úroveň dosaženého vzdělání.

Komise je povinna ve spolupráci s třídním učitelem průběžně sledovat dosahované výsledky žáka ve výchovně vzdělávacím procesu a v případě změny navrhnout řediteli školy přestup do vyššího nebo nižšího ročníku.

Třídní učitel je povinen projednat s ostatními vyučujícími:

 • informace o žákovi-cizinci,
 • úroveň dosaženého vzdělání,
 • způsob hodnocení a klasifikace.

U žáků školy – cizinců se závažné nedostatky ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura a případně v dalších vyučovacích předmětech považují za objektivní příčinu a hodnotí se a klasifikují s přihlédnutím k jazykovému handicapu žáka – cizince. Na konci 1. pololetí prvního školního roku nemusí být tento žák klasifikován ani jinak hodnocen, na konci 2. pololetí, případně v náhradním termínu, je žák hodnocen s přihlédnutím k jazykovému handicapu a k jeho vzdělávacím výsledkům v jednotlivých vyučovacích předmětech. nemůže-li být tento žák z výše uvedené objektivní příčiny klasifikován, opakuje ročník.

Žák – občan Slovenské republiky – má právo při plnění studijních povinností používat, s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk. Škola nemá povinnost žáka-cizince doučovat českému jazyku.

Právní úprava:

 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení
 • vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Tento školní řád včetně klasifikačního řádu byl projednán a schválen ve výše uvedeném znění pedagogickou radou dne 28.8. 2015.

Platnost školního řádu od 1. 9. 2015.

Mgr. Petr Zmek, ředitel školy

 


ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky