Primární prevence

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí školního poradenského pracoviště v návaznosti na záměr školské politiky napomoci předcházení osobnostně a sociálně nežádoucích jevů.
Je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho dalšímu růstu, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a podpora rozvoje integrované osobnosti.
Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování, činnosti, které podporují zdravý rozvoj osobnosti, odpovědnost za sebe a své jednání, dodržování pravidel.
Specifická primární prevence jsou aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o kontinuální a komplexní programy či interaktivní programy, programy pomáhající žákům čelit sociálnímu tlaku, zkvalitňovat komunikaci, učit se zvládat konflikty, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat složité situace, úzkost, stres apod.
Intervence
Intervence je zásah vedoucí ke změně situace, chování. Jejím smyslem je poskytnout včas a neodkladně pomoc těm, kteří ji potřebují, s pozitivním dopadem na žáka či skupiny (včetně celých tříd).
Jedná se jak o konzultace s metodičkami, rozhovory, tak o operativní poskytování pomoci a následné systematické řešení.

Metodičkami primární prevence na škole jsou:
Mgr. Melanie Černá (1. stupeň)
kontakt: cerna@zs-ustavni.cz, tel. 233 550 282, 607 720 352
Mgr. Pavla Hanzlovičová (2. stupeň)
kontakt: hanzlovicova@zs-ustavni.cz, tel. 233 550 282

Na metodičky primární prevence se neváhejte obrátit s jakýmkoliv podnětem v oblasti primární prevence, také v případě, že máte u svého dítěte obavy z výskytu některého z projevů rizikového chování vůči němu či u dítěte samotného.

Jednotlivé oblasti rizikového chování

 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Záškoláctví
 • Rasismus, xenofobie
 • Prevence v adiktologii (závislosti různého druhu, např. alkohol, drogy, gamblerství, netolismus – závislost zejm. na internetu, soc. sítích, mobilech)
 • Spektrum poruch příjmu potravy (např. přejídání, bulimie, anorexie atd.)
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN (syndromem týraného a zanedbávaného dítěte)

Aktivity primární prevence

Aktivity se uskutečňují na základě písemně zpracovaného Preventivního programu školy, jehož cíli v letošním školním roce jsou:

 • Rozvoj osobnostních, sociálních a morálně volních kompetencí již od nejnižších ročníků se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy.
 • Prevence projevů xenofobie a rasismu.
 • Podpora zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách se zaměřením na práci se třídou.

Škola v oblasti primární prevence spolupracuje s odbornými organizacemi, využívá programy s certifikací a další nabídky vhodné pro prevenci rizikového chování.
Jsou využívány zejména programy Křesťanské pedagogicko psychologické poradny (se sídlem v Praze 8), dále pak nově programy organizace Jules a Jim. Spolupráci jsme navázali také např. s organizacemi Adra a Anabell.

Témata související s prevencí rizikového chování jsou začleňována do běžné výuky, různých dalších aktivit a projektů. Součástí preventivního působení jsou činnosti osobnostní a sociální výchovy, která je kromě průřezového tématu v rámci ŠVP také samostatným vyučovacím předmětem ve 3. – 5. ročníku (Já a my).

Součástí primární prevence, případně intervence, jsou sociometrická šetření, která probíhají různou formou v rámci jednotlivých tříd a také např. dotazníkovým šetřením.

Preventivní program školy, ZŠ a MŠ Ústavní 2018-19

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky