Vize a směřování školy

Plnime-program-SZS_250x250

Co chceme a kam směřujeme:
 • navazujeme na dobré tradice naší školy, v letech 1993 – 2007 s osnovami tzv. Obecné školy pana profesora Petra Piťhy, na prestiž, kterou naše škola získala v posledních cca dvaceti letech mezi širokou veřejností, chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat své slabší stránky
 • snažíme se dle možností nenaplňovat třídy ve škole na maximum možného počtu žáků, chceme mít stále přehled o všech žácích naší školy a možnost se jim všem individuálně věnovat
 • chceme, aby naši žáci získali hlavně takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě
 • snažíme se používat efektivní metody výuky, práce s interaktivní tabulí a s počítači nesmí být jen hraní či promítání obrázků a filmů…
 • vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, respektu a toleranci, máme ve škole fungující žákovský parlament
 • nechceme jako školní instituce preferovat jen intelektuální nadání ( např. spolupráce s Mensou ČR, olympiády.. ), ale chceme stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je např:
 • hudební ( máme v našich školách 14 klavírů – pianin i křídel – které stále udržujeme a ladíme, řada našich učitelů jsou hudebníci ),odpoledne a večer u nás vyučují nadané děti externě hudebníci ze ZUŠ Taussigova, P8
 • pohybové ( sporty a sportovní soutěže všeho druhu, ale i divadlo, hooping… ),
 • praktické, technické a manuální ( dobře vybavená školní dílna, multimediální pracovna, praktická cvičení v rámci praxí a tématických exkurzí na střední odborné školy po celé Praze, smluvní partner je Akademie řemesel Zelený pruh Praha 4, máme také dva vlastní zahradní pozemky s bylinami, zeleninou, okrasnými květinami, kde žáci oprvdu prakticky pracují, velkou učebnu přímo v zatepleném altánu na zahradě, kde se může plnohodnotně vyučovat a také letní učebnu ve stínu stromů… ),
 • estetické ( několik našich učitelů má originální výtvarné myšlení a nápady ) atd…….
 • jazykovou vybaveností nemyslíme jen studium cizích jazyků, ale především i dobré zvládnutí jazyka mateřského
 • vedeme žáky k osvojení základů dvou světových jazyků – od 1. třídy se mohou učit hravou formou angličtinu nepovinně, od 3. třídy je její výuka povinná – od 7. ročníku nabízíme německý jazyk a francouzštinu. Od roku 2006 organizujeme ve škole jednoroční vzdělávací kurzy angličtiny pro získání mezinárodních certifikátů britské vzdělávací nadace BRITISH COUNCIL
 • uskutečňujeme poznávací a jazykové pobyty ve Velké Británii s ubytováním v rodinách, do výuky zařazujeme výlety a odborné exkurze včetně zahraničních
 • podporujeme u žáků zdravý životní styl s dostatkem pohybu, ve 3. třídě plaveme v bazénu, úspěšně se zúčastňujeme i celopražských sportovních soutěží, máme kvalifikované mladé učitele tělesné výchovy a sportů, pořádáme lyžařské kurzy, pobyty v centrech pohybových přírodních a sportovních aktivit, např. STAN Březová na Vysočině, jezdíme i na ostatní různé pobyty v přírodě
 • jsme také jako škola členy a držiteli BRONZOVÉHO CERTIFIKÁTU celostátní osvětové aktivity Skutečně zdravá škola, zdravě a čerstvě vaříme ve školní jídelně, sami také vaříme v naší cvičné kuchyni, pěstujeme své byliny i zeleninu, pořádáme akce typu Klimatická snídaně, Fairtraidové banány, … odebíráme ovocné svačinky pro děti z 1. stupně v rámci akce Ovoce do škol, pro žáky ze sociálně slabých rodin zprostředkováváme stravování ve školní jídelně na základě sponzorské smlouvy s nadací Women for Women nabo dotací MHMP
 • učíme žáky myslet ekologicky, třídíme soustavně dlouhodobě a celoškolně náš společný odpad všeho druhu, aktivně sbíráme starý papír, environmentální výchova je samostatný předmět na 2. stupni
 • podporujeme soustavně v žácích kladný vztah k sobě samým, k spolužákům, rodičům, učitelům, ke všem ostatním lidem, k přírodě, k celé planetě…
 • především svými osobními postoji jako učitelé a ostatní pracovníci školy pěstujeme v žácích smysl pro „fair play“, smysl pro odpovědnost za své jednání, vedeme je k dodržování stanovených pravidel, ve škole samozřejmě zejména pravidel školního řádu
 • snažíme se o co nejlepší komunikaci s rodičovskou i ostatní veřejností, snažíme se o pravidelnou dodávku včasných informací o naší práci směrem ven ze školy… Víme, že zde jsou ještě rezervy, zahlcenost školy a lidí v ní úkoly všeho druhu a nutnost řešit věci ,,za pochodu” někdy tuto naši povinnost odsune ,,na později”, což nás vždy pak opravdu mrzí!!
 • pomáháme důsledně dětem s handicapy v učení, v chování i v tělesné kondici, snažíme se nabízet plnou integraci, pedagogické intervence, doučování, osobní asistenty, mentoring….
 • v rámci prevence před škodlivými a špatnými věcmi všeho druhu realizujeme dlouhodobě ve škole preventivní programy všeho druhu
 • vážíme si dobré připravenosti předškolních dětí z mateřské školy Ústavní, která je součástí naší školy, spolupracujeme a vzájemně se podporujeme
 • nabízíme žákům smysluplné využití volného času formou zprostředkování zájmových kroužků, nepovinných předmětů, případně i vedení skupiny nadaných dětí
 • školní družina není určena pouze k hlídání dětí po vyučování, i zde je na výběr ze zájmových kroužků a speciálních odborných činností včetně celoročního plavání v bazénu
 • v mezích našich školních a pedagogických i lidských možností propouštět do dalšího života všeobecně vzdělané a základně lidsky a společensky orientované mladé perspektivní lidi

 

V Praze podzim 2018.

 

 

 

 

 

 

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky