Školní jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

 

 Školní jídelna ZŠ a Gymnázia Ústavní, Praha 8

Vážení strávníci, vážení rodiče,

naše školní jídelna vaří na výběr 2 druhy jídel. Každý strávník si zakoupí  ČIP(130,-Kč), nebo si nechá nahrát u pí. hospodářky  LÍTAČKU. Médium strávník denně používá při výdeji oběda a také se s jeho pomocí přihlašuje na objednávkový box. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě ČIPU, musí si strávník koupit nový. Po ukončení stravování  bude nepoškozený ČIP odkoupen pí. hospodářkou zpět. Pokud se strávník dostaví  na oběd bez ČIPU, vytiskne si  na objednávkovém boxu náhradní stravenku, kterou předá pí. kuchařce na výdeji.

Strávník,  který se nemůže dostavit k vyzvednutí stravy(z důvodu nemoci) a nestihl se odhlásit, může si stravu odebrat do vlastních přinesených plastových nádob pouze první den nemoci. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá bez náhrady. V případě, že strávník v průběhu školního roku u nás ukončuje  stravování,  nestačí  jen strávníka odhlásit  přes internet, ale je bezpodmínečně  nutné toto ohlásit pí. hospodářce, aby strávníka zablokovala a vrátila případný přeplatek.

   Odhlášky obědů

lze provádět přes internet na stránkách www.strava.cz, číslo naší jídelny je 4023 a to nejpozději v aktuální den do 6 hodin.   Změny  nezapomeňte potvrdit kliknutím na odeslat. Vámi provedené změny uvidíte až po stažení dat pí.hospodářkou. Informace o přístupovém jménu a heslu strávník dostane u pí. hospodářky. Pokud  rodiče  přístupové heslo strávníkovi změní, musí být  tento informován, aby mohl používat objednávkový box. Když si chce strávník objednat oběd č.2, je potřeba tak učinit nejpozději 3 dny před dnem, na který je změna požadována. Pokud se strávník chce odhlásit na dny před koncem školního roku, je potřeba tak z provozních důvodů(vyskladnění zásob)učinit  do 15.6.

Na stránkách www.strava.cz rodiče  mohou sledovat  výši stravovacího konta  strávníka a podle jeho výše upravovat částky plateb tak, aby se na kontu strávníka nehromadily zbytečně vysoké částky. Přeplatky v průběhu školního roku vracíme pouze ve výjimečných případech, jinak vždy odcházejícím strávníkům. 

Způsob platby č. účtu 2550858/0300 ( trvalý příkaz, inkaso )

-uvést vždy variabilní symbol strávníka

-měsíční platby na následující měsíc plaťte nejpozději  do  20. dne v měsíci na měsíc

                                následující       

Je nutné předem oznámit  pí. hospodářce  číslo účtu, z kterého budete  zasílat platbu.

Cena obědů:  6-10 let – 28,-Kč        11-14 let –  31,-Kč       15 a více let – 33,- Kč     cizí strávník – 75,-Kč

Jídelna je otevřena  v době -od 11,40 hod. do 14,00 hod.

-cizí strávníci od 11,30 hod. do 11,40 hod.

Všechny změny v placení, nebo změně č. účtu, nahlaste, prosím hospodářce ŠJ.Dotazy, které se vztahují  ke stravování, směřujte, prosím na pracovnice ŠJ, hospodářku,   pí. Andreu  Hankoci a vedoucí, pí. Dagmar Komárovou,  tel.233556894.Vyučující  dotazy o ŠJ nezatěžujte, prosím. Děkujeme za pochopení a všem našim strávníkům přejeme, aby byli  s naší jídelnou spokojeni.

 

 Praha 1.3.2019       vedení  ŠJ

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Obědy se vydávají od 11.45 hod. do 14.00 hod., pro cizí strávníky od 11.30 hod. do 11.45 hod.

Dozor nad žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu, sledují pořádek ve ŠJ, hygienu prostředí, bezpečnost a chrání zdraví strávníků.

Po skončení vyučování odcházejí žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, do jídelny samostatně      a ukázněně. Uloží si aktovky a oděv na určené místo a v klidu vyčkají v řadě na oběd.

Do jídelny chodí pouze ti strávníci, kteří jsou řádně přihlášeni ke stravování a mají platný čip nebo elektronic. kartu.

Do jídelny mohou strávníci vstupovat, až je-li jídelna připravena.

V jídelně se strávníci chovají slušně a zachovávají hygienu stolování. Použité nádobí si každý odnáší sám a vzorově uloží na pojízdný pás nebo do náhradního stojanu. Žák zodpovídá za čistotu svého místa v jídelně.

Vynášení nádobí a příborů z prostorů jídelny není povoleno.

Oběd konzumují strávníci pouze ve školní jídelně.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 se stravování poskytuje žákům v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je možno oběd převzít do vlastních (čistých) nádob. Další dny je nutno oběd odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Strávníci si objednávají jídlo pomocí elektronické karty, čipu nebo internetem předem na základě  objednávky. Strava je vydána po přiložení karty nebo čipu ke čtecímu zařízení.

Pokud je v jídelníčku uveden moučník, ovoce, mléčný výrobek nebo kompot, strávník si jej vezme hned s hlavním jídlem. Jinak se vydává až po ukončení výdeje v 14.00 hodin.

Žáci jsou povinni dbát na bezpečnost, sebemenší úraz hlásit pedagogickému dozoru, případně dalšímu přítomnému zaměstnanci ZŠ nebo ŠJ, který dál postupuje podle zásad BOZP.

Veškeré připomínky ke stravování nebo provozu ve ŠJ neřeší strávníci s personálem ŠJ, ale s vedením ŠJ nebo vedením školy.

Diety ve školní kuchyni se nevaří. Pouze nabízí kuchyně možnost tepelně zregenerovat přinesené jídlo z domova. Donesené pokrmy musí být řádně označeny (jméno, třída) a uloženy ve vhodných nádobách.

Při úmyslném poškození či zničení majetku školní jídelny se postupuje stejně jako při škodách v ostatních prostorách školy.

Způsob placení stravného je inkasem z účtu (nejvýhodnější – nevznikají přeplatky), méně vhodná je platba formou trvalého příkazu, protože při tomto způsobu platby vznikají na stravném přeplatky a strávník si musí sám regulovat výši plateb.

Přeplatky stravného vrací školní jídelna  odcházejícím strávníkům nebo výjimečně dle individuální dohody.

 

Tento vnitřní řád ŠJ  nabývá účinnosti dne 1.9.2015 a zároveň ruší účinnost  provozního řádu ŠJ ze  dne 1.9.2014.

 

V Praze dne 1.9.2015                                     Mgr. Petr  Z m e k, ředitel školy

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky