Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště pracuje na ZŠ a MŠ Ústavní od 1.9. 2017. V letošním školním roce má 6 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů. Koordinátorem pracoviště je Mgr. Ellen Kalaidzidu.

Hlavní cíle:

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti se zhoršeným prospěchem a vytváření předpokladů pro jeho zlepšení
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 
 • pomoc rodičům se školním stravováním dětí z jiných zdrojů
 • evidence školních úrazů a škodních událostí

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Ellen Kalaidzidu,

233 55 02 82, 775 992 573

email: kalaidzidu@zs-ustavni.cz

konzultační hodiny:  po předchozí telefonické či písemné domluvě

 1. patro, č. 220a

 

Výchovný poradce

 • Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti a společenských vztahů
 • Poradenství v oblasti vzdělávání
 • Pomoc při řešení konfliktů
 • Zprostředkování odborných poradenských služeb
 • Spolupráce  školy s PPP
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči
 • Péče o žáky mimořádně nadané
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s učiteli a odborným psychologickým pracovištěm
 • Koordinace asistentské péče
 • Podpůrná opatření pro žáky

 

 • + Evidence školních úrazů a dalších škodních událostí
 • + Obědy pro děti z jiných zdrojů

 

Kariérový poradce

Kariérové poradenství pro ZŠ

Mgr. Jana Kolková
Email: kolkova@zs-ustavni.cz
Kabinet č. 326, 2. patro, vpravo od hl. schodiště

Konzultační hodiny
pro žáky po předchozí ústní domluvě, lze i během přestávek, před či po vyučování
…pro rodiče po předchozí telefonické či písemné domluvě, viz email


Kariérový poradce

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, resp. volbě studijního a učebního oboru SŠ
 • průběžně seznamuje rodiče a žáky s informačními a poradenskými možnostmi k volbě povolání formou aktualizace webových stránek školy, nástěnky, letáků
 • podává rodičům a žákům včasné a aktuální informace o průběhu přijímacího řízení
 • shromažďuje nabídky a další informace o studiu na SŠ, SOU, gymnázií, víceletých gymnázií (náborové letáky, informační brožury) a seznamuje s nimi žáky
 • na určené místo ve škole vyvěšuje informace o dnech otevřených dveří na SŠ, SOU a gymnáziích
 • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol (pořádá ve spolupráci s ostatními učiteli exkurze do SŠ, besedy se zástupci SŠ a firem, návštěvu IPS při úřadu práce)
 • zajišťuje návštěvu přehlídky středních škol Schola Pragensis
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • koordinuje vydávání přihlášek na SŠ, SOU a gymnázia
 • poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení
 • vydává zápisové lístky na SŠ a gymnázia odcházejícím žákům
 • vyhodnocuje průběh a výsledky přijímacího řízení

Profesní orientace žáků

Spolupráce s odbornými pracovišti:

 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7, 8
  • testy profesní orientace
 • Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), Domažlická 11, Praha 3
  • test zájmů, možnost individuálních konzultací

Užitečné odkazy

Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholožka: Mgr. et Mgr. Alena Drápalová
email: drapalova@zs-ustavni.cz

konzultační hodiny: pondělí, čtvrtek 8:30 – 16:30 hodin, po objednání

 1. patro č. 308
 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

Užitečné odkazy:

Speciální pedagog

Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Jaroslava Šmídová
email:smidova@zs-ustavni.cz
konzultační hodiny: po předchozí telefonické a písemné domluvě

Metodici prevence

Metodici prevence

Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Melanie Černá
email: cerna@zs-ustavni.cz

Metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Pavla Hanzlovičová
email: hanzlovicova@zs-ustavni.cz

Preventivní program školy, ZŠ a MŠ Ústavní 2018-19

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky