Polytechnickou výchovu sami sobě

Kategorie:
Publikováno: 1.1.2019
Autor: rk

Naše nová vzdělávací aktivita.

Účast na projektu OP VVV projektu „Společenství praxe pro podporu vzdělávání“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664, ve kterém zastupujeme svoje školy, nás inspiroval k další spolupráci. Rozhodli jsme se využít potenciál obou našich škol:

a umožnit našim žákům získat další nové poznatky a dovednosti zejména v oblasti fyziky a v pracovních činnostech.

Protože nás spojuje nejen výuka fyziky, ale i pracovních činností – technických prací, vymysleli jsme vzájemnou výměnnou spolupráci našich škol rozšiřující kompetence žáků v polytechnické oblasti.

Dne 23. listopadu 2018 navštívili žáci paní zástupkyně Mgr. Petry Boháčkové školu ZŠ a MŠ Ústavní, kde si mimo jiné vyrobili ve školních dílnách olovnici a vyzkoušeli si další práci s kovy.

V uvedeném týdnu se výuky na ZŠ Dr. E. Beneše v rámci programu Erasmus plus KA1 účastnili také tři pedagogové ze Španělska, uvítali možnost seznámit se s průběhem výuky na další škole a rovněž navštívili ZŠ a MŠ Ústavní. Jako bonus si vyzkoušeli aktivity spolu se žáky. Zahraniční pedagogy velmi překvapilo, že takováto spolupráce někde funguje a to i za předpokladu, že nemusí být organizovaná shora a jsou si ji schopni domluvit učitelé sami.

Dále si žáci vyráběli drobné fyzikální pomůcky a hračky (např.: odměrný válec, elektrostatický kolotoč, zkoumali těžiště těles atd.)

30. listopadu 2018 naopak žáci paní učitelky RNDr. Zdeňky Kamarádové navštívili školu ZŠ J. Berana, kde se seznámili se základy robotiky. Vyzkoušeli si programování a ovládání Ozobotů a Dashů. S jejich pomocí procvičovali vědomosti fyzikální, matematické, ale i znalost anglického jazyka (vlastnosti látek, převody jednotek, geometrické obrazce, porozumění pokynům atd.)

Ze zaujetí žáků při obou aktivitách, jejich reakcí při práci a nadšení bylo zřejmé, že jsme se rozhodli nesměrovat svůj čas a úsilí směrem, který má smysl. Žáci odcházeli spokojeni, že získali nové dovednosti, vědomosti a zkušenosti.

zdroje k námětům na výrobky:
aktivity projektu OP VVV– Společenství praxe
Kamarádová, Z.: Projektová výuka ve fyzice na základní škole, s. 50 – 65 Moje fyzikální dílna
Houfková, J., Mandíková, D.: Fyzika v krabičce, Veletrh učitelů fyziky 17, Praha 2012

Zdeňka Kamarádová a Petra Boháčková

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky