Zápis č. 1 ze zasedání rady školy

Kategorie:
Publikováno: 14.11.2006
Autor: ustavni

Zápis č. 1 ze zasedání rady školy dle zákona 561/400 sb. dne 27. 3. 2006

Dne 27. 3. 2006 svolal ve znění zákona ředitel školy Mgr. Petr Zmek úvodní schůzku školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Schůzky se zúčastnili všichni volení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Rada je tříčlenná tak, jak rozhodl zřizovatel školy – MČ Praha 8. Jejími členy jsou:

paní Bibiana Fuchsová, volená za rodiče dětí ZŠ

paní Marie Gebauerová, volená za pedagogy ZŠ

pan Jan Lukavský, místostarosta MČ Praha 8, jmenovaný zřizovatelem.

Jednotlivé body jednání rady, úkoly, závěry, diskuse:

Volba předsedy rady – zvolena pí M. Gebauerová
Volba místopředsedy rady – zvolena pí B. Fuchsová

Rada požádala ředitele školy o to, zda by se schůzky rady mohly konat i v budoucnu na půdě školy a zda by pan ředitel mohl radě poskytovat servis jako tajemník rady.

Rada schválila jednací řád rady – viz příloha
Rada projednala a schválila školní řád ZŠ a MŠ Ústavní, který škola vyhlásila ke dni 1. 5. 2005.
Rada projednala a schválila pravidla, která jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Ústavní, pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád).
V diskusi byla probrána následující témata:
· pozice školy v regionu,

· problémy školy – peníze na platy, údržba všech budov a sportovišť,

· spolužití s Gymnáziem Ústavní – odliv nejlepších žáků do osmi a šestiletých středních škol,

· budoucí tvorba školního vzdělávacího programu, koncepce školy, výhledy do budoucnosti „obecních“ škol.

Školská rada požádala ředitele školy, aby pro příští jednání předložil radě svou koncepci-vizi rozvoje školy s přihlédnutím k tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Členové rady vyjádřili prostřednictvím pana místostarosty Jana Lukavského všestrannou podporu škole a panu řediteli v jeho snaze o udržení dosažené kvality práce školy.

Příští schůzku bude svolávat dle potřeby předseda rady, nejpozději však na podzim t.r.

V Praze dne 30. 3. 2006

Zapsal: Mgr. Petr Z m e k
Mgr. Marie G e b a u e r o v á , v.r. předseda školské rady

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky