Organizace přijímacího řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ a GYMNÁZIA
KE STUDIU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Termíny podání přihlášek

V prvním kole přijímacích zkoušek si lze podat dvě přihlášky ke studiu, například zvolíte jeden obor ve dvou školách nebo dva různé obory v jedné škole, a to kdekoli v České republice. Kdyby to v prvním kole nevyšlo, zkusíte to znovu v dalším kole.

Termíny pro podání přihlášky platí pro všechny obory, tzn., jak maturitní, tak s vyučením i bez:

do 30. listopadu 2018  

 • do uměleckých oborů v konzervatořích
 • do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:
  • ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění
  • 4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou

 

do 1. března 2019
 • do všech ostatních oborů

Státní přijímací zkoušky 2019

Testování proběhne v roce 2019 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:
První řádný termín – čtyřleté obory 12. dubna 2019
První řádný termín – šestileté a osmileté obory 16. dubna 2019
Druhý řádný termín – čtyřleté obory 15. dubna 2019
Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory 17. dubna 2018
První náhradní termín 10. května 2018
Druhý náhradní termín 11. května 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol a konzervatoří:

Talentové zkoušky 2019

umělecké obory
od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019
konzervatoře
od 15. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Přihláška ke studiu

 • Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáte vy sami, resp. zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).
 • V prvním kole přijímaček můžete podat dvě přihlášky. Když využijete této možnosti, uveďte do přihlášky obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíte jen jeden obor a školu, druhou kolonku nevyplňujte a tiskopis pošlete jen do vybrané školy.
 • Budete-li přijati do obou škol, rozhodnete se podle svého přání a tam odevzdáte zápisový lístek.
 • Jestliže se ředitel střední školy rozhodne pro konání školní přijímací zkoušky (ta může, ale nemusí být), vyhlásí k ní dva volitelné dny/termíny pro její vykonání (v období od 12. 4. do 28. 4. 2019). Jeden z nich si vyberte a zapište do přihlášky k oboru.
 • Do maturitního oboru budete povinně konat jednotnou přijímací zkoušku. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou skupiny oborů 82 a uměleckých oborů v konzervatořích, které probíhají v jiném režimu. Kromě jednotné zkoušky můžete ještě konat i školní zkoušku, pokud ji škola vyhlásí.
 • Přihláška bude vyplněna elektronicky školou, včetně známek na vysvědčení. Každé střední škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis, takže je nutné ji vytisknout dvakrát. Pak už zbývá jen váš podpis a jednoho z rodičů.
 • Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíte zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky, nebo, je-li to delší zpráva, přiložíte ho k přihlášce v ověřené kopii (tu pořídíte na každé poště).
 • Přihlášky, případně další dokumenty, pošlete doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) do obou škol. Můžete je také podat ve škole osobně a nechat si potvrdit převzetí přihlášky.
 • Pokud je součástí přijímaček zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostanete písemnou pozvánku i s pokyny, např. co si vzít s sebou, kam se dostavit aj.

Doporučení:
Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě před podáním přihlášky si ověřte na webových stránkách školy, zda se vámi vybraný obor otevírá.

Zdravotní nebo jiné znevýhodnění

V případě, že potřebujete k přijímacím zkouškám upravit podmínky, musíte zajít do školského poradenského zařízení. Odborníci se vyjádří k tvým speciálním vzdělávacím potřebám a vytvoří návrh, podle kterého vám střední škola podmínky uzpůsobí.

Když budete ke studiu přijati, úprava podmínek se vztahuje na celé studium.

Určitě se ale vyplatí svůj studijní záměr předem prodiskutovat s vedením střední školy, o kterou máte zájem. Je nutné zvážit závažnost i rozsah tvého znevýhodnění nebo postižení ve vazbě na možnosti školy, tzn., jestli škola může zajistit kvalitu vzdělávání s ohledem na vaše potřeby.

Přihlášku ke studiu musí v každém případě doplňovat i lékařské potvrzení.

Maturitní obory

Od školního roku 2016/2017 se mění organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška povinně

 • Pokud se hlásíte do maturitního oboru, budete muset vykonat jednotnou zkoušku formou písemných testů.
 • Testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky. Nepřipravuje je škola, ale Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a budou i centrálně vyhodnocovány.
 • ALE: Chcete-li zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 nebo umělecký obor v konzervatoři, pak se vás jednotná zkouška netýká.
 • Pokud se hlásíte na Gymnázium se sportovní přípravou, pozor! I když se také řadí do oborů s talentovými zkouškami, jednotnou zkouškou musíte projít.
 • Výhoda jednotných zkoušek: když využijete možnosti podat dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáte dvakrát, do hodnocení se vám vždy započítá lepší výsledek.

Školní přijímací zkouška

 • Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. z dalších předmětů. V takovém případě byste vykonávali zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíte do dvou škol. 

První kolo přijímacího řízení

Ve stanoveném období pro první kolo projdete jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou.

Výjimkou jsou obory sportovních gymnázií, kdy talentovky proběhnou dříve, ale jednotná zkouška se koná v dubnu.

Dva pevné termíny pro jednotnou zkoušku stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Termíny pro její vykonání se řídí pořadím škol/oborů uvedených v přihlášce, tzn., ve škole, kterou uvedete v přihlášce na prvním místě, budete konat jednotnou zkoušku v prvním termínu. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí. 

Jinak je to se školní zkouškou. Pokud ji ředitel školy vyhlásí, určí dva volitelné termíny. Jeden z nich si vyberete a napíšete do přihlášky.

Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení

O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.

S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíte na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději:

 • do 31. října 2018 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích,
 • do 31. ledna 2019 pro ostatní obory.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Když se přihlásíte do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáte dvakrát, vždy se vám započítá ten lepší výsledek.

Jak to u zkoušek dopadlo

Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:

 • Písemné oznámení dostanete pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře váš druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíte to ve druhém kole přijímaček.
 • Rozhodnutí o přijetí nečekejte písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.

Jestliže uspějete v obou školách, je na vás, kterou si vyberete.

Přijetí a povinný zápis ke studiu

Svůj zájem o studium potvrdíte tak, že řediteli střední školy odevzdáte zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Když lístek nepředáte, vzdáváte se svého práva přijetí, např. nastupujete do druhé školy a lístek jste odevzdali tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání.

Jeden tiskopis zápisového lístku dostanete ve své základní škole nejpozději do 15. března.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíte požádat o vydání duplikátu instituci, od které jste obdrželi originál.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky