Kritéria ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8
k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

 

Ředitel ZŠ a MŠ Ústavní stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

 

 Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

V Praze 6.1.2014                                                        Mgr. Petr Zmek,  ředitel školy,  v.r.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky