Výchovné poradenství a prevence

 

 


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :

 

Škola se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří potřebují podpůrná či vyrovnávací opatření.

Speciální pedagog vede nápravné čtení.

Výchovná poradkyně spolu s vedením školy, s metodiky primární prevence a se všemi pedagogy se zaměřují v průběhu roku zejména na:

 • řešení problémů dětí ( od září 2017 trvale také dětský psycholog ve škole )
 • profesionální orientaci dětí
 • metodickou pomoc pedagogům
 • evidenci a integraci žáků se specifickými poruchami učení
 • řešení patologických jevů v kolektivech dětí
 • pomoc rodičům při zvládání problémů dětí
 • spolupráci s vnějšími subjekty, zejména spádovou Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7,  8,  Glovackého 555, P 8.

 

Použitelné odkazy:

www.infoabsolvent.cz

www.flecr.cz

 

 • adaptace při přestupu z jiné školy
 • spolupráce s třídními učiteli při tvorbě plánů individuální péče
 • pomoc žákům selhávajícím v chování nebo ve výuce
 • pomoc při řešení osobních problémů (pozice ve třídě, kontakt s učiteli) nebo složité rodinné situace
 • individuální pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami + školní psycholog od září 2017
 • spolupráce s PPP, OSPOD, s Policií ČR

 

Poradenství k volbě povolání:
 • nabídka testů profesní orientace žáků 8. ročníků
 • vyhodnocení testů profesní orientace žáků 9. ročníků
 • informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU ( žáci, rodiče)
 • návštěva přehlídky středních škol Schola Pragensis
 • široká nabídka gymnázií a středních škol pro žáky 7. a 9. ročníků
 • informace o Dnech otevřených dveří SŠ
 • zajišťování propagačních materiálů SŠ
 • individuální konzultace (žák – výchovná poradkyně – rodič) – pomoc při výběru SŠ
 • zajištění zpětné vazby – úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení a dalším studiu na SŠ a SOU

 

Prevence sociálně patologických jevů: 

Aktivity se uskutečňují na základě písemně zpracovaného Preventivního programu, jehož cíli jsou:

Podpora zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách.

Vytváření bezpečného, činorodého a motivujícího prostředí. Rozvoj osobnostních, sociálních a morálně volních kompetencí již od nejnižších ročníků.

Rozvoj klíčových a životních kompetencí žáků.

Podpora specializačního studia školního metodika prevence.

Plná kvalifikovanost školních poradců  v oblasti prevence a výchovného poradenství.

Aktivní spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8, Karlín, Pernerova ulice – preventivní programy.

Naše škola se snaží o  na širokou informovanost a metodickou pomoc jako formu spolupráce s rodiči. Jako prevenci vzniku nejrůznějších problémů ve třídě využíváme také výsledky případných sociometrických šetření na I. i II. stupni.

Témata prevence rizikového chování lze zapojit a využít v řadě předmětů, např. chemie, občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis, přírodopis atd.

Velmi se nám osvědčila spolupráce s občanským sdružením MISE – akce v Psychiatrické nemocnici Bohnice – prevence rizikového chování.

Návštěvy žáků 8. a 9. tříd v azylovém domě pro matky s dětmi (Kolpingův dům v Bohnicích)   a v mateřské škole Ústavní.

 

Září 2017.


INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2017/2018

Podrobné iformace k přijímacím zkouškám na střední školy si můžete stáhnout zde –  Přijímací zkoušky na SŠ 2018 (staženo 77× ) .

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky