Vize a směřování školy

Plnime-program-SZS_250x250

Zaměření školy:

Naše škola má určitá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol:

Co chceme a kam směřujeme:
 • navazujeme na dobré tradice naší školy s osnovami Obecné školy, na vysokou prestiž, kterou naše škola má   mezi širokou veřejností, chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat slabé stránky 
 •           
 • chceme, aby naši žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě
 • snažíme se používat efektivní metody výuky, práce s interaktivní tabulí nesmí být jen promítání obrázků a filmů…
 • vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, respektu a toleranci, máme ve škole žákovský parlament
 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební ( máme ve školách 14 klavírů – pianin i křídel – které stále udržujeme a ladíme, řada našich učitelů jsou hudebníci ),  dále pohybové ( sporty všeho druhu, ale i divadlo, hooping… ),  manuální ( dobře vybavená školní dílna ), estetické ( několik našich učitelů má originální výtvarné myšlení a nápady ) atd.
 • jazykovou vybaveností nemyslíme jen studium cizích jazyků, ale především i dobré zvládnutí jazyka mateřského
 • vedeme žáky k osvojení základů dvou světových jazyků – od 1. třídy se mohou učit hravou formou angličtinu nepovinně, od 3. třídy je její výuka povinná – od 7. ročníku nabízíme německý jazyk a francouzštinu. Od roku 2006 organizujeme ve škole jednoroční vzdělávací kurzy angličtiny pro získání mezinárodních certifikátů britské vzdělávací nadace BRITISH COUNCIL
 • uskutečňujeme poznávací pobyty ve Velké Británii s ubytováním v rodinách,     do výuky zařazujeme výlety a exkurze
 • podporujeme u žáků zdravý životní styl s dostatkem pohybu, úspěšně se zúčastňujeme i celopražských sportovních soutěží, máme kvalifikované mladé učitele tělesné výchovy a sportů
 • učíme žáky myslet ekologicky, třídíme soustavně dlouhodobě a celoškolně odpad všeho druhu, aktivně sbíráme starý papír, environmentální výchova je samostatný předmět na 2. stupni
 • snažíme se podporovat v žácích kladný vztah k sobě samému, k spolužákům, rodičům,učitelům, k ostatním lidem
 • pěstujeme v žácích smysl pro „fair play“, smysl pro odpovědnost za své jednání,  vedeme je k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
 • pomáháme dětem se specifickými poruchami chování a učení, snažíme se nabízet plnou integraci
 • vážíme si dobré připravenosti předškolních dětí z mateřské školy Ústavní, která je součástí naší školy, spolupracujeme a vzájemně se podporujeme
 • nabízíme žákům smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů
 • školní družina není určena pouze k hlídání dětí po vyučování,  i zde je na výběr ze zájmových  kroužků a speciálních činností
 • v mezích našich školních a pedagogicky lidských možností propouštět do dalšího života vzdělané a základně lidsky a společensky orientované mladé perspektivní lidi 

 

V Praze, podzim 2015.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky