Školská rada dle zák. 561/2004.

Co je Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednání školské rady ZŠ a MŠ Ústavní

Zápis č. 4 ze zasedání školské rady, dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 3.11.2016

 

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 3.11.2016 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

p. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

 

Rada projednala následující body:

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Ústavní za šk. rok 2015/2016

– zpráva byla schválena bez připomínek.

2. Vyjádření rady k rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Ústavní

– na základě předložených dokumentů, neshledala rada žádné nedostatky

v hospodaření školy.

3. Rada se seznámila se změnami ve školním vzdělávacím programu a jeho realizací

– rada k tomuto bodu neměla připomínky

4. Ředitel školy seznámil radu se současným složením učitelského sboru školy

5. Rady se seznámila s připravovanými akcemi ve šk. roce 2016/2017

– rada bude připravované akce podporovat.

 

Příští schůzku svolá předseda rady na jaře školního roku 2016/2017.

 

V Praze dne 3.11.2016

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

 

Zápis č. 3 ze zasedání školské rady,

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 3.5.2016

 

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 3.5.2016 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

 1. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady
 2. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady
 3. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

Kontakt – mail: karvanek@zs-ustavni.cz

Rada projednala následující body:

 1. Informaci o výsledku přijímácích řízení žáků 5., ,7. a 9.tříd na SŠ

rada konstatovala, že je trvale nízký počet žáků hlásících se do učebních oborů

 1. Rada se seznámila s výsledkem zápisu do 1.tříd

– budou otevřeny tři 1. třídy

 1. Rada projednala usnesení Rady MČ Praha 8 k návrhu vyhlášení „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ – rok 2016

– pokud budou školské radě dodány návrhy na ocenění (od pedagog. sboru, rodičů, event. žákovského parlamentu), rada návrhy předloží zřízovateli – MČ Praha 8

 1. Rada projednala současnou situaci ve škole, vzniklou po iniciativě jednoho z pedagogů pomocí petice odvolat ředitele školy z funkce.

– rada konstatovala, že se jedná o osobní akci zmíněného pedagoga, která nenašla žádnou podporu. Rada vyjádřila svou podporu řediteli školy a vyzývá vedení školy i ostatní pracovníky školy, aby nedopustili narušení dosavadní dobré pracovní atmosféry ve škole a zejména výchovně-vzdělávacího procesu.

Příští schůzku svolá předseda rady na začátku školního roku 2016/2017.

V Praze dne 3.5.2016

Mgr. Bohuslav Karvánek

předseda školské rady

 

Zápis č. 2 ze zasedání školské rady,

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 3.11.2015

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 3.11.2015 předseda školské rady Mgr. Bohuslav Karvánek, zasedání školské rady.

Jednání se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

p. Jan Kouba, zástupce rodičů ZŠ – místopředseda školské rady

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zástupce pedagogů ZŠ – předseda školské rady

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., zástupce zřizovatele MČ Praha 8

Rada projednala následující body:

1. Schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Ústavní za šk. rok 2014/2015

– zpráva byla schválena bez připomínek.

2. Projednání a schválení změn školního a klasifikačního řádu školy

– rada konstatovala, že předložený dokument je v souladu se školským zákonem

a dalšími normativy MŠMT a plně zabezpečuje práva a povinnosti všech subjektů

jichž se tento dokument týká. Školská rada navržené změny schválila.

3. Informace ředitele o rekonstrukci školní jídelny

– rada vzala informaci na vědomí.

4. Vyjádření rady k rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Ústavní

– na základě předložených dokumentů, neshledala rada žádné nedostatky

v hospodaření školy.

5. Vyjádření rady k připravovaným akcím ve šk. roce 2015/2016

– rada vzala informaci na vědomí a bude připravované akce podporovat.

Příští schůzku svolá předseda rady na jaře školního roku 2015/2016.

V Praze dne 3.11.2015

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

 

 

Zápis č. 1. ze zasedání školské rady

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 8.4.2015

V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 8.4.2015 ředitel školy Mgr. Petr Zmek první zasedání školské rady zvolené na nové funkční období.

Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8. Schůzky se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

Členy rady jsou:

 • p. Jan Kouba, zvolený jako zástupce rodičů ZŠ
 • p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zvolený jako zástupce pedagogů ZŠ
 • p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., jmenovaný zřizovatelem MČ Praha 8
 • Rada se i nadále bude scházet, na půdě školy a bude jí poskytován potřebný servis.

Rada projednala následující body:

 1. Volba předsedy rady – zvolen Mgr. Bohuslav Karvánek
 2. Volba místopředsedy – zvolen p. Jan Kouba
 3. Rada schválila jednací řád rady – všemi hlasy
 4. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o průběhu šk. roku 2014/2015
 5. Rada vzala na vědomí informaci o dokončených opravách školy (zateplení včetně výměny oken, opravy střech)
 6. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o předpokládaném zahájení celkové rekonstrukce školní jídelny koncem června 2015.

Příští schůzku svolá předseda rady na podzim školního roku 2015/2016.

V Praze dne 8.4.2015

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky