Primární prevence

 

Aktivity se uskutečňují na základě písemně zpracovaného Preventivního programu školy, jehož cíli jsou:

 

  • Rozvoj osobnostních, sociálních a morálně volních kompetencí již od nejnižších ročníků se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy
  • Prevence projevů xenofobie a rasismu
  • Podpora zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách se zaměřením na práci se třídou

Škola v oblasti primární prevence aktivně spolupracuje s odbornými organizacemi, využívá programy s certifikací a další nabídky vhodné pro prevenci rizikového chování.

Jedná se zejména o programy Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8, dále pak o programy organizace Jules a Jim, Adra a Anabell.

Témata související s prevencí rizikového chování jsou začleňována do běžné výuky, různých dalších aktivit a projektů. Součástí preventivního působení jsou činnosti osobnostní a sociální výchovy, která je kromě průřezového tématu v rámci ŠVP také samostatným vyučovacím předmětem ve 3. – 5. ročníku ( Já a my ).

Součástí primární prevence, případné intervence, jsou sociometrická šetření, která probíhají různou formou v rámci jednotlivých tříd, mj. dotazníkovým šetřením.

 

Preventivní program školy pro rok 2017/2018 je k dispozici  zde.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky