Hlavní termíny a úkoly školního roku

Pravidelné akce školy

  – bude dále aktualizováno – průběžně dle aktuálního plánu 2017 – 2018.
 • Šachový turnaj – prosinec
 • Školou chodí Mikuláš – 5.prosince
 • předvánoční Zpívání pod schody
 • vánoční jarmark 12.12.2017 odpoledne
 • školní výlety a pětidenní pobyty v přírodě po – pá – potřební externisté hrazení z fondu SRPŠ
 • více než petidenní pobyty organizované školou pouze dle individuální dohody s rodiči konkrétní třídy s plnou účastí rodičů na finanční a personální náročnosti – jde o práci pedagogů a zdravotníků o víkendu dle platných pracovněprávních norem – v dostatečném časovém předstihu, min. 3 měsíce  před plánovaným konáním ) 
 • tematické pobyty – např. ekopobyty, stmelovací pobyty – potřební externisté zajištění dodavatelem v ceně pobytu – dle možností rodičů a zájmu dětí a třídních učitelů
 • vícedenní pobyty organizované jinými subjekty, např. MČ P8 – vzdělávací a poznávací pobyt v Anglii 2018
 • olympiády z českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky, biologie, dějepisu
 • Matematický klokan – celostátní soutěž
 • recitační soutěž Pražské poetické setkání – únor
 • Pěvecká soutěž Hlas Ústavky – březen
 • Sportovní den – červen
 • Projektový den – duben
 • Projekt  Ochrana člověka za mimořádných událostí – květen
 • tématické exkurze do středních škol, provozů
 • jazykové kurzy British Council ve škole s absolvováním jazykových zkoušek
 • Den otevřených dveří – březen 2018
 • Zápis do 1. tříd – duben 2018

Pedagogické rady:

  •    31.8.2017
  •    20.11.2017

  •  
  •   

Třídní schůzky, rady rodičů a konzultace s rodiči

Rada rodičů SRPŠ pondělí 18.9.2017 18.00
Třídní schůzky čtvrtek 21.9.2017
17.00 1. stupeň
  18.00 2. stupeň
Konzultace čtvrtek  7.12.2017  17.00  – 19.15  1.-2. st.
Rada rodičů SRPŠ pondělí
 18.00
Třídní schůzky čtvrtek  
 17.00  1. stupeň
   18.00  2. stupeň
Konzultace středa  
 dle objednání
čtvrtek
 dle objednání

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků:

 •  

9.00 – 10.15        fyzické prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách
10.30                   dopolední setkání vedení školy s rodiči v posluchárně
14.00 – 16.30      prohlídka školy
16.30                   odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků – dalších zájemců o školu v posluchárně školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 od 14.00 do 18.00 hodin

Přijímací řízení na střední školy:

 •    viz Organizace školního roku v ČR :


Výchovně-vzdělávací oblast 2017 – 2018:

 • realizovat a rozvíjet školní vzdělávací program „Naše škola“
 • realizovat čerpání vzdělávacích programů pro pedagogy v rámci ŠABLON 2017-2019.
 • věnovat zvýšené úsilí problémům výchovného poradenství, inkluze a pomoci dětem s handicapy
 • pokračovat s programy prevence patologických jevů
 • maximálně se soustředit na zdravé a rovnoprávné soužití dětí v třídních kolektivech, nabízet žákům společné stmelovací akce třídních kolektivů i mimo školu
 • v 5, 7. a 9. ročníku připravovat žáky na zkoušky na střední školy
 • pokračovat v užší spolupráci učitelů 1. a 2. stupně
 • propojit více i děti 1. a 2. stupně v projektech a „patronátech“
 • velkou pozornost věnovat otázkám čtenářské gramotnosti
 • začleňovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
 • podpořit zájem o informační technologie na 1. stupni
 • pokračovat dle zájmu žáků a možností školy v realizaci kurzů plavání a lyžování a pobytů v přírodě
 • plně využívat ve vyučovacím procesu pomůcky (MM projektor, INTERNET, IA tabule, WI-FI sítě…)
 • zajistit pravidelné akce pro děti z mateřské školy Ústavní
 • více prezentovat práci tříd na www. stránkách, budovat i vlastní třídní stránky
 • spolupracovat s pedagogickými a poradenskými institucemi a s veřejností
 • připravit dle zájmu veřejnosti 1 vernisáž ročně v Galerii Pod schody
 • připravit program pro děti a rodiče k zápisu do 1. tříd

Materiálně-technická oblast:

 • postupně vybavovat další prostory školy novým nábytkem
 • do vhodných prostor další IA tabule
 • rekonstruovat zbylé původní sportovní plochy na školním hřišti
 • dokončit rekonstrukci elektroinstalace v budově školy
 • postupně vyměňovat podlahové krytiny na chodbách školy
 • využívat nabídky sponzorství třídních a školních akcí za strany rodičů, SRPŠ, využívat sponzorské nabídky rodičů řemeslnických prací pro konkrétní třídy
 • rekonstrukce vybavení počítačové pracovny, dále pracovny chemie a také fyziky
 • rekonstrukce podlahových krytin a značení v tělocvičnách

 V Praze září 2017

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky