Preventivní programy letos na podzim

Kategorie:
Publikováno: 3.12.2015
Autor: pz

V rámci školního preventivního programu, který zahrnuje celou řadu aktivit a pokrývá každý školní rok  promyšlené a cílené spektrum našich žáků, se letošní podzim konají preventivní komunikativní dopolední dílny ve 4. , 6. a 7. ročnících. Dílny s dětmi vedou vyškolené lektorky z Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8, Karlín.

Fotoreportáž ze třídy 4.B dokumentuje malou část dnešního programu, kdy bylo zrovna téma Co mám a nemár rád a co mám já blízkého se spolužákem.

Výchovné poradenství na 1. stupni:

Na škole pracují výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň.

Škola se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří potřebují podpůrná či vyrovnávací opatření.

Speciální pedagog vede kroužek nápravného čtení.

Výchovné poradkyně spolu s vedením školy, s metodiky primární prevence a se všemi pedagogy se zaměřují v průběhu roku zejména na:

 • řešení problémů dětí
 • profesionální orientaci dětí
 • metodickou pomoc pedagogům
 • evidenci a integraci žáků se specifickými poruchami učení
 • řešení patologických jevů v kolektivech dětí
 • pomoc rodičům při zvládání problémů dětí
 • spolupráci s vnějšími subjekty, zejm. Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7,  8  a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8.

Výchovné poradenství na 2. stupni:
 • adaptace při přestupu z jiné školy
 • spolupráce s třídními učiteli při tvorbě plánů individuální péče
 • pomoc žákům selhávajícím v chování nebo ve výuce
 • pomoc při řešení osobních problémů (pozice ve třídě, kontakt s učiteli) nebo složité rodinné situace
 • individuální pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s PPP, OSPOD, s Policií ČR

Poradenství k volbě povolání:
 • nabídka testů profesní orientace žáků 8. ročníků
 • vyhodnocení testů profesní orientace žáků 9. ročníků
 • informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU ( žáci, rodiče)
 • návštěva přehlídky středních škol Schola Pragensis
 • široká nabídka gymnázií a středních škol pro žáky 7. a 9. ročníků
 • informace o Dnech otevřených dveří SŠ
 • zajišťování propagačních materiálů SŠ
 • individuální konzultace (žák – výchovná poradkyně – rodič) – pomoc při výběru SŠ
 • zajištění zpětné vazby – úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení a dalším studiu na SŠ a SOU

Prevence sociálně patologických jevů: 

Aktivity se uskutečňují na základě písemně zpracovaného Preventivního programu, jehož cíli jsou:

Podpora zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vytváření bezpečného, činorodého a motivujícího prostředí. Rozvoj osobnostních, sociálních a morálně volních kompetencí již od nejnižších ročníků se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Rozvoj klíčových a životních kompetencí žáků.

Podpora specializačního studia školního metodika prevence.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Plná kvalifikovanost školních poradců  v oblasti prevence a výchovného poradenství.


Hlavními úkoly, vyplývajícími z cílů, jsou:

 1. Sociometrická šetření v konkrétních třídách, následné diskuze a výstupy.
 2. Dotazníková šetření mezi učiteli – zkušenosti a názory, výstupy.
 3. Prohloubení spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8.
 4. Přenášení výše uvedeného do běžných školních situací včetně využití potenciálu témat OSV.
 5. Studium školního metodika prevence specializačního studia na VŠ.

Naše škola se snaží o  na širokou informovanost a metodickou pomoc jako formu spolupráce s rodiči. Jako prevenci vzniku nejrůznějších problémů ve třídě využíváme výsledky sociometrických šetření na I. i II. stupni.

Témata prevence rizikového chování lze zapojit a využít v řadě předmětů, např. chemie, občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis, přírodopis atd.

Velmi se nám osvědčila spolupráce s občanským sdružením MISE – akce v Psychiatrické nemocnici Bohnice – prevence rizikového chování. I v tomto školním roce se uskutečnila návštěva žáků 8. a 9. tříd v azylovém domě pro matky s dětmi (Kolpingův dům v Bohnicích)    a v mateřské škole Ústavní.

P1190777

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky