Zápis ze zasedání školské rady dle zákona č. 561/04 Sb., ze dne 14.5.2009.

Kategorie:
Publikováno: 15.6.2009
Autor: bk

Na den 14.5.2009 svolal ředitel školy Mgr. Petr Zmek, v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb., první zasedání školské rady zvolené na nové funkční období. Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8.

Schůzky se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Členy rady jsou:
   pí Bibiana Fuchsová, zvolená jako zástupce rodičů ZŠ

   p. Bohuslav Karvánek, zvolený zástupce pedagogů ZŠ

   p. Tomáš Purnoch, jmenovaný zřizovatelem –  MČ Praha 8

Rada se i nadále bude scházet, se souhlasem ředitele školy, na půdě školy, a bude ji poskytován potřebný servis.

Rada projednala následující body:

  1. Volba předsedy rady – zvolen Mgr. Bohuslav Karvánek
  2. Rada schválila jednací řád rady
  3. Rada projednala a schválila úpravy školního řádu ZŠ
      a MŠ z podzimu 2008
  4. Diskuze
      * projednány návrhy na opravu školy (zateplení
         včetně výměny oken, opravy střech) závisející
         na získání účelových dotací (zřizovatel, fond
         životního prostředí) – vyslovena podpora řediteli
         školy a přislíbena pomoc zejména od zástupce
         zřizovatele
      * projednány výsledky přijímacího řízení žáků 5.,
         7. a 9. ročníků – škola je každoročně do značné
         míry postihována každoročním odlivem nejlepších
         žáků do víceletých gymnázií
      * projednána spolupráce s Policií ČR k prevenci
         společensko-patologických jevů – nabídka
         pí. Fuchsové na provedení přednášek a besed
         např. k šikaně

Příští schůzku svolá předseda rady na podzim školního roku 2009/2010.

V Praze dne 14.5.2009
                                  Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.
                                      předseda školské rady

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky